วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2555

28 พ.ค.55


บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
28 พฤษภาคม 2555

ว/ด/ป
กิจกรรม
ผลการปฏิบัติงาน
ปัญหาและ             แนวทางแก้ไข
28 พ.ค. 551.ดูแลเขตพื้นที่รับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
1.บริเวณดังกล่าวไม่มีถุงพลาสติกหลงเหลืออยู่เลย

2.กิจกรรมหน้าเสาธง
2.นักเรียนคุยกันระหว่างทำกิจกรรม
2.นักเรียนคุย จึงให้นักเรียนยืนห่างจากกัน เพื่อมิให้นักเรียนคุยกันได้อีก
3.สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง โคลงภาพพระราชศาวดาล
3.ให้นักเรียนดูหนัง เรื่อง สุริโยทัย ปรากฏว่านักเรียนชอบ และเมื่อดูเสร็จแล้วนักเรียนสามารถตอบคำถามได้

4.จัดป้ายนิเทศน์            “อาเซียน”
4.งานเสร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง ยังเหลือเพียงแค่ด้านเนื้อหาเท่านั้น

5.พักรับประทานอาหาร(ช่วยครูเวรประจำวันตักอาหาร)
5.นักเรียนทุกคนมีวินัย เข้าแถวเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อที่จะรับอาหารจากคุณครู

6.ให้นักเรียนท่องบทอาขยาน เพลงสรรเสริญฯ สวดมนต์ไหว้พระ และทำความสะอาดห้องเรียน
6.กิจกรรมดังกล่าวสำเร็จลุล่วงด้วยดี เพราะความร่วมมือและความตั้งใจของนักเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น