วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

รายชื่อ


ตารางสอน ของ นางสาวจิราภรณ์    ทลิกรรณ์
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สอน ชั่วโมง

วัน/เวลา
8.30 – 9.30 น.
9.30 – 10.30 น.
10.30 – 11.30 น.
11.30 – 12.30 น.
12.30 – 13.30 น.
13.30 – 14.30 น.
14.30 – 15.30 น.
จันทร์
ภาษาไทย   ม. 2


พักรับประทานอาหารอังคาร
ภาษาไทย   ม. 2

พุธ


ภาษาไทย ม. 2พฤหัสบดี
ภาษาไทย   ม. 2

ศุกร์


วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

รายชื่อนักเรียน


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2555เลขที่รหัสประจำตัวชื่อ – นามสกุลหมายเหตุ


1.        
3183
เด็กชายธวัชชัย         พุ่มพวง

2.        
3185
เด็กชายวีรยุทธ          สุขพันธ์

3.        
3213
เด็กชายณัฐวุฒิ         มิตรรัตน์

4.        
3231
เด็กหญิงปพิชญา      ชาตะกาญจน์

5.        
3274
เด็กชายวีรยุทต์         ทองหยู่

6.        
3276
เด็กชายชาญชัย        ปลายสวน

7.        
3278
เด็กชายณัฐพล         เยี่ยมสวัสดิ์

8.        
3287
เด็กหญิงสิริภัทร        บุญเนือง

9.        
3290
เด็กหญิงพิมพ์ลดา     แพรพระนาม

10.    
3305
เด็กชายสุทิวัส           สว่างวงศ์

11.    
3313
เด็กหญิงนภสร          ศิริปัญญา

12.    
3427
เด็กชายสิทธิพร         พันทวี

13.    
3440
เด็กชายรวีวัฒน์         ยิ้มใย

14.    
3695
เด็กชายประพันธ์       เนตังวาส

15.    
3771
เด็กหญิงมลวิภา        ผลิรัตน์

16.    
3772
เด็กหญิงนัทธมน       เต่าทอง

17.    
3967
เด็กชายวีรศักดิ์         ศิลป์ประพันธ์

18.    
4028
เด็กชายกรภัทร์           ฝอยทอง

19.    
4032
เด็กชายณรงค์ศักดิ์     นวลนำจิตร

20.    
4034
เด็กหญิงดวงดาว       อรรถธรรม

21.    
4035
เด็กชายกฤษณะ        รัตนะ

22.    
4036
เด็กชายนนทวัฒน์      ทองใบใหญ่

23.    
4040
เด็กชายศรัณย์            งามขำ

ตารางสอน


ตารางสอน ของ นางสาวจิราภรณ์    ทลิกรรณ์
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สอน 8 ชั่วโมง

วัน/เวลา
8.30 – 9.30 น.
9.30 – 10.30 น.
10.30 – 11.30 น.
11.30 – 12.30 น.
12.30 – 13.30 น.
13.30 – 14.30 น.
14.30 – 15.30 น.
จันทร์
ภาษาไทย ม. 2


พักรับประทานอาหารอังคาร
ภาษาไทย ม. 2

พุธ


ภาษาไทย ม. 2พฤหัสบดี
ภาษาไทย ม. 2

ศุกร์